آموزش حسابداری حقوق و دستمزد

حسابداری حقوق و دستمزد یک از مباحث مهم به هنگام استخدام و مشغول به کار شدن در یک واحد اقتصادی است که در همان ابتدا و پیش از شروع همکاری بر حسب توافق بین کارفرما و پرسنل تعیین می شود بنابراین اهمیت و نیاز بازار کار به حسابدارانی که مسلط به حقوق و دستمزد باشند برای کارفرما بسیار بالا است.

ما در این دوره با آموزش کامل قوانین و محاسبات حقوق دستمزد همراه با اعطای گواهینامه بین المللی از فنی حرفه ای همراه شما هستیم تا مسیر رسیدن به بازار کار را برای کارآموزان فراهم کنیم.