جشنواره تابستانه آموزشگاه رشدینو

جشنواره تابستان ۱۴۰۲ آموزشگاه رشدینو

دوره های رشدینو

قیمت جشنواره

سال ۱۴۰۲

مهارت هفت گانه ICDL 1,2

1,800,000

۳,400,000

آموزش نرم افزار Excel

1,20۰,000

1,800,000

طراحی صفحات وب

۲,۲۰۰,000

۳,۵۰0,000

دوره جامع طراحی سایت

۴,۶۰۰,000

۶,۲۰0,000

برنامه نویسی جاوا اسکریپت

۲,۲۰۰,000

۳,۴۰0,000

برنامه نویسی پایتون

۲,۶۰۰,000

۳,۲۰0,000

برنامه نویسی اندروید

۳,۴۶۰,000

۵,۲00,000

آموزش وردپرس مقدماتی

۱,۸۰۰,000

۲,۸۰0,000

آموزش وردپرس پیشرفته

۲,۲۰۰,000

۳,۴۰0,000

آموزش اسکرچ مقدماتی

۱,۲۰۰,000

۱,۶۰0,000

آموزش اسکرچ پیشرفته

1,۸۰0,000

2,۴۰0,000

آموزش جامع کرل

1,640,000

2,۴00,000

آموزش جامع فتوشاپ

1,640,000

2,۴00,000

اینستاگرام مارکتینگ

۱,440,000

۲,۵۰0,000

حسابداری مقدماتی (ویژه بازار کار)

1,۲۰۰,000

۱,۸۰0,000

نرم افزار حسابداری سپیدار

2,۲0۰,000

2,9۰0,000

نرم افزار حسابداری هلو

780,000

1,2۰0,000

حسابداری مالیاتی ( ویژه بازار کار)

۲,۲۰0,000

۳,۰۰0,000

تحریر دفاتر

۸۴0,000

۱,۲۰0,000

حسابداری حقوق و دستمزد

۵۸0,000

۷۰0,000